תקנון אתר

אנו מודים לך על בחירתך בחברת All Dog, תקנון זה מסדיר את השימוש שלך בפלטפורמה של חברת All Dog, להלן "החברה", באתר החברה https://all-dog.co.il , באפליקציה ובכל פלטפורמה אינטרנטית אחרת. חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן), מהאפליקציה ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד . כלקוח של שירותינו, השימוש שלך בפלטפורמת All Dog מהווה הסכמה שלך ואישורך של התקנון וכל תנאיו כמפורט במסמך זה, ושל כל שינוי ו/או תיקון של התקנון כפי שנפרסם מעת לעת. אתה מצהיר ומאשר כי: (1) הנך בן לפחות 18 שנים, (2) יש לך את הכשירות המשפטית להתחייב לחוזים ולבצע פעולות משפטיות, ו- (3) יש לך את הזכות, סמכות ויכולת לקבל ולעמוד בתנאי תקנון זה, ותעשה זאת ללא דופי. במקרה שהנך מקבל את תנאי התקנון בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר ומאשר כי יש לך את הסמכות לפעול בשם ישות זו ולחייבה לעמוד בתנאי התקנון. אתה נדרש להסכים ולקבל את תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות שלנו בכדי להשתמש בפלטפורמת  All Dog  כלקוח.פלטפורמת  All Dog

 1. פלטפורמת All Dog הינה פלטפורמה המבוססת על אינטרנט ותקשורת ניידת באמצעות אתר אינטרנט ואפליקציות, המאפשרת לך, ה"לקוח" להתקשר ולכרות חוזים עם "ספקים", אנשים ו/או בתי עסק המעוניינים לספק לך שירותים ו/או טובין, כל זאת באמצעות החברהבאחריות המשתמש לוודא שהמכשיר באמצעותו הוא מתחבר עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות לעשיית שימוש בפלטפורמת . All Dog 

אם אתה מסכים על תנאי עסקה עם ספק, אתה וספק זה תיצרו הסכם באופן ישיר ביניכם, כמפורט להלן בסעיף 3. החברה אינה צד לעסקאות, אינה מעסיקה ספקים ואינה מתחייבת לפקח ואינה שולטת בפעילות של ספקים במסגרת השירותים שהם מספקים לך, ואתה מאשר שהנך מודע לאמור. בנוסף, החברה אינה מתחייבת למחיר של עסקאות או מספקת לך אמצעים לתשלום לספקים עבור השירותים או הטובין שהם מספקים לך. פלטפורמת All Dog מאפשרת אך ורק את הקישור ואת ביצוע התשלום בינך לבין הספקים לשם אספקה של השירותים או הטובין בהם אתה חפץ. לחברה אין שליטה ואינה אחראית על טיב, תזמון, חוקיות, אמצעים או ביצוע בפועל של שירותים על ידי ספקים. לחברה אין שליטה ואינה אחראית על יושרו, תפקודו, יכולותיו או כל פעולה או מחדל של ספק. החברה לא מתחייבת לפקח על פעילותו של הספק ואינה מספקת ביטוח או אחריות לשירותים או כל מצג לעניין התאמת, איכות, מהימנות או תזמון השירותים או הטובין שמספקים ספקים איתם הנך מתקשר באמצעות פלטפורמת All Dog.

זכאותאחריות ותיקון

 • החברה רשאית לבצע סינון של לקוחות או ספקים מעת לעת ע"פ שיקול דעת החברה, הן בתהליך הרישום לאתר והן במהלך השימוש בפלטפורמת All Dog  והחברה רשאית להגביל זכאות לרישום בכל אופן או צורה לפי שיקול דעתה. בהמשך לאמור לעיל, החברה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למנוע מכל אחד להשלים את רישומו כלקוח. החברה אינה יכולה ואינה לוקחת על עצמה כל אחריות לדיוק או מהימנות כל מידע אשר מסופק באמצעות פלטפורמת .All Dog הדבר אמור הן לתוכן המוצג בפלטפורמת  All Dog והן כאשר הנך מתקשר עם ספקים. עליך להשתמש בזהירות סבירה, שיקול דעת ושכל ישר כדי להגן על עצמך ורכושך, כפי שהנך נוהג באופן רגיל כאשר הנך מתקשר עם אנשים אשר אינך מכיר. החברה וכל גורם מטעמה אינם אחראים להתנהגות המקוונת או הלא מקוונת של כל משתמש של פלטפורמת All Dog  ואתה משחרר את החברה וכל גורם מטעמה מכל תביעה או דרישה הקשורים לנזק לגוף או רכוש הקשורים לשימושך בפלטפורמת .All Dog החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם ללקוח או לספק כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את אפשרות השימוש בכל חלק מפלטפורמת All Dog בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה אחראית לכל נזק שנגרם עקב שינוי או הפסקת פעילות כל חלק מפלטפורמת   All Dog.

עבודה מול ספקים

 • אתה מאשר ומסכים כי כל הזמנה לשירותים או טובין מספק אשר מתבצעת באמצעות פלטפורמת All Dog  מהווה חוזה משפטי סופי ומחייב בין הלקוח לספק. אתה מאשר בזאת שתנאי הרכישה והמחירים אשר מופיעים בהזמנה אשר יצרת הינם סופיים ומקיפים. בכל מקרה, אתה מסכים ומאשר כי החברה אינה צד לכל הסכם שבינך לבין ספק. כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בינו לבין הספק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. פלטפורמת All Dog אינה סוכנות כוח אדם והחברה אינה המעביד של ספק כלשהו. לאור האמור, החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל פעולה או מחדל של ספק. עליך כלקוח וכמקבל שירות לבקש מנותן השירות אשר הזמנת, ללא תלות במקום מתן השירותים, לראות תעודת הסמכה מקצועית ו/או כל תעודה נדרשת. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל בקשה ופעולה שדורשת תעודת הסמכה ונעשתה על ידי נותן שירות אשר אינו מוסמך, עליך כמקבל שירות לוודא זאת והאחריות מוטלת עליך בלבד, לראות תעודת הסמכה מנותן השירות, כמו כן זכותך לבקש לראות תעודת הסמכה מנותן השירות בעת הגעתו למקום הפעולה ולפני תחילת ביצועה.

תשלום

 • אתה מסדיר שירותים באמצעות פלטפורמת All Dog עם ספקים, החברה רשאית לבצע את הסליקה דרך האתר או לאפשר ללקוח לבצע את התשלום ישירות לספק, הכל לפי שיקול דעת החברה. על אף האפשרות לביצוע התשלום באמצעות החברה, מודגש שוב שהחברה אינה צד לכל הסכם שלך עם ספק, בין אם זה לצורך רכישת שירותים ובין אם זה לרכישת תוכן ו/או טובין ו/או כל רכישה אחרת. אתה האחראי הבלעדי לתשלום כל מס (לרבות מס ערך מוסף, ככל שיהא) וכל תשלום של עמלה או ריבית לחברת האשראי, בגין כל רכישה אשר מוסדרת דרך פלטפורמת  All Dog.

ויתור

 • פלטפורמת All Dog הינה זירה המשמשת אך ורק לשם קישור בינך ולקוחות אחרים לבין ספקים, החברה אינה מעורבת בעסקאות בפועל בין לקוחות לספקים או בהשתכללות עסקאות.

על אף האמור, גם אם תהיה מעורבות כלשהי של החברה, אתה מתחייב מראש כתנאי לשימוש באתר, כי במקרה ומתעוררת מחלוקת בינך לבין ספק או ספקים, אתה מוותר על כל טענה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הקשור למחלוקת מעין זו, ומוותר במפורש על כל זכות לפיצוי או שיפוי מן החברה בגין שירותים הקשורים לפלטפורמת  .All Dog החברה מצהירה כי אינה צד להתקשרות בין משתמשי פלטפורמתAll Dog , אין לה והינה משוחררת מכל אחריות בגין כל התקשרות בין משתמשי פלטפורמת All Dog, בינם לבין עצמם, בינם לבין הספק\ים ובגין כל התקשרות.

שימוש אסור

 • בעת השימוש בפלטפורמת All Dog , אינך רשאי לבצע איזה מהמעשים הבאים (להלן: "שימוש אסור"):
    להשתמש בפלטפורמת All Dog לכל מטרה בלתי חוקית.
    להעלות ו/או להוריד ו/או להעתיק קבצים אשר כוללים תוכנה או תוכן אחר אשר מפר זכויות קניין רוחני, זכות לפרטיות או פרסום של כל צד ג'.
    להעלות קבצים המכילים וירוסים, תוכנות זדוניות, קבצים מושחתים, או כל תוכנה אשר עשויה לפגוע בפעילות של מחשב.
    להעלות תוכן פוגעני ו/או זדוני, לרבות תוכן אשר מסית או מעודד לגזענות, שנאה או אלימות כנגד אדם או קבוצה לרבות הפצת תמונות, סרטונים או הקלטות בעלי אופי מיני.
    להתחזות לאדם אחר או להתיר לאדם אחר להשתמש בזהות שלך כדי לפעול במסגרת פלטפורמת All Dog.
    להשתמש בבוט, תכנת עכביש, התקן או הליך בשביל לכרות מידע או לדלות מידע מפלטפורמת     All Dog  בכל דרך שהיא.
    לפרוץ או להתערב בפעילות פלטפורמת ,All Dog השרתים שלה או כל רשת מחוברת.
    להשתמש בפלטפורמת All Dog לשם איסוף פרטי המשתמשים של הפלטפורמה באמצעים אלקטרוניים או אחרים.
    להרשם תחת שמות משתמש או זהויות שונות לאחר שחשבונך הוקפא או נמחק, או להירשם תחת יותר משם משתמש או זהות אחת.
    לגרום לצד ג' לפעול או לקיים אחת מהפעולות האסורות כאמור לעיל.
 • להעביר לאחר את פרטי הרישום והכניסה לחשבונך באתר או את השירות או את הגישה לשירות שנרכש באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

בעצם השימוש בפלטפורמה, הנך מודע כי עשיית שימוש אסור בפלטפורמה עלול להוביל לנקיטת הליכים אזרחיים ו/או פליליים כנגדך.

הקפאה ומחיקת חשבון

 • לחברה זכות למחוק או להקפיא את חשבונך בפלטפורמת All Dog במקרה ואנו מאמינים שאתה הפרת את התקנון או מדיניות הפרטיות שלנו ("הפרה"). לאחר הפרה מצדך, ייאסר עליך להירשם וליצור חשבון חדש בפלטפורמתAll Dog. בנוסף להקפאת או מחיקת חשבונך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליך המשפטי המתאים, ללא הגבלה. אתה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת באמצעות מחיקת חשבונך בפלטפורמת All Dog. בכל מקרה, החלקים הרלבנטיים של התקנון ישרדו ויעמדו בתוקפם גם לאחר ביטול או הקפאה של חשבונך בפלטפורמת ,All Dog   וניתן יהיה לאכוף את התנאים  הללו עליך.

בטיחות חשבון וסיסמא

 • חלק מהשימוש באתר נגיש רק למי שנרשם ויצר חשבון משתמש בפלטפורמת .All Dog במידה ותירשם – אתה המשתמש המורשה היחיד של חשבונך, והנך אחראי על שמירת סיסמתך ושם המשתמש שלך עבור פלטפורמת All Dog בסוד. אתה האחראי היחיד לכל פעילות אשר מתקיימת דרך חשבונך. לחברה אין שליטה על חשבון של לקוח, ומצהירה כי אין לה והיא משוחררת מכל אחריות לכל פעולה כאמור. אם אתה חושד כי גורם לא מאושר משתמש בחשבון שלך או יש לך חשד כי אירעה פרצת בטחון, עליך להודיע לחברה באופן מיידי.

המידע שלך

 • "המידע שלך" הוא כל מידע, קבצים וחומר אשר אתה מעביר לחברה או לספקים בקשר לרישום עבור והשימוש בפלטפורמת  .All Dog אתה האחראי הבלעדי בגין המידע שלך, ואנו פועלים אך ורק כאמצעי לפרסום ושימוש במידע שלך. אתה מצהיר בזאת ומתחייב לחברה כי המידע שלך (א) אינו שקרי, לא מדויק או מטעה; (ב) לא מפר זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי או זכות קניינית אחר של צד ג', או זכויות פרסום או פרטיות; (ג) אינו מפר כל חוק או תקנה; (ד) אינו לשון רע, מאיים באופן לא חוקי, ואינו מהווה הטרדה; (ה) אינו בעל אופי פוגעני; (ו) לא יכיל וירוסים, תוכנות זדוניות, קבצים מושחתים, או כל תוכנה אשר עשויה לפגוע או להתערב בפעילות מחשוב, או לדלות מידע אישי או אחר; (ז) לא יטיל כל אחריות או מחויבות על החברה ולא יגרום לחברה כל נזק.

פלטפורמת All Dog כוללת תוכן הקשור לביקורת ודירוג של ספקים ("ביקורת"). ביקורת זו היא על דעתם של משתמשי פלטפורמת All Dog ואינה מהווה הבעת דעה של החברה, והנך מסכים ומאשר כי לחברה אין כל אחריות בגין ביקורת. יש להדגיש כי החברה אינה בוחנת או מאשרת את הביקורת ועליך לבצע מחקר עצמאי כדי לוודא שספק ספציפי הוא הגורם המתאים לטיפול בצרכיך. אנו ממליצים כי תעניק ביקורת אובייקטיבית, בונה וישרה על ספקים עימם התקשרת. איננו בודקים באופן רגיל את הדיוק או אמינותם של ביקורות. על אף האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ביקורות ו/או תגובות לפי שיקול דעתה.

קישורים

 • פלטפורמת All Dog עשויה לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו אינם מהווים תמיכה או קידום של החברה של אתרים אלו או תוכנם, או להצביע על קשר כלשהו בין החברה לבין מפעילי אתרים אלו, אלא מופיעים כשירות מידע, כסימוכין ועבור נוחיות בלבד. לחברה אין שליטה על אתרים אלו, ואינה אחראית לפעילותם, זמינותם, דיוקם או תוכנם. זוהי אחריותך להעריך את התוכן ושימושיות של המידע שאתה דולה מאתרים אלו. השימוש בכל אתר בבעלות צד ג' נשלט על ידי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ולא על ידי תקנון זה או מדיניות הפרטיות של החברה. כניסתך לאתרי צד ג' היא על אחריותך. החברה מצהירה במפורש כי אין לה אחריות בכל הקשור לשימוש שלך באתרים או מידע בקישורים אשר מופיעים בפלטפורמת .All Dog הנך מסכים בזאת לשחרר את החברה מכל אחריות לנזק אשר עלול לנבוע משימוש בקישורים אשר מופיעים בפלטפורמת .All Dog 

קניין רוחני

 • כל הטקסט, גרפיקה, מידע, פורמט, גרפים, עיצובים, ,HTML מוסיקה, תמונות, וידאו, גופנים וכל תוכן אחר ("הקניין הרוחני") אשר אתה רואה או קורא באמצעות פלטפורמת All Dog הינו בבעלותה של החברה. אינך רשאי להעתיק, להוריד, להשתמש, לשנות או לשדר מחדש דבר מפלטפורמת All Dog ללא הרשאה מראש ובכתב מן החברה. כל שימוש של הקניין הרוחני, אלא אם אושר במפורש בפלטפורמת All Dog, אסור בתכלית האיסור ללא הרשאה מראש ובכתב מן החברה. סימני המסחר של החברה בין אם הם רשומים ובין אם לאו, לרבות שם החברה והלוגו של החברה, הם רכושה של החברה. כל סימן מסחר אחר בין אם רשום ובין אם לאו, לוגו או שם מסחרי בין אם נרשם ובין אם לאו שאתה רואה בפלטפורמת All Dog  הם רכושם של בעליהם. אינך רשאי להעתיק או להשתמש בסימנים, לוגו או שמות מסחר אלו ללא אישורו מראש ובכתב של בעליו. אם אתה מאמין בתום לב שחומר כלשהו אשר מסופק וקשור לפלטפורמת All Dog מפר זכות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת, אנא הודע לנו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר, בצירוף פירוט מלא של הקניין הרוחני הרלבנטי ומדוע שימוש בו על ידי החברה מהווה לדעתך הפרה של זכות צד ג', לרבות פרטי צד ג' זה. בהתאם, באפשרותך לפנות אלינו בכתב באמצעות תיבת "צור קשר" באתר, ולדווח אודות הפרה זו. החברה מתחייבת לבחון פניה זו, בין היתר אל מול מפרסם המודעה, ובמידת הצורך להסירה מהאתר.

היעדר אחריות

 • השימוש בפלטפורמת All Dog נעשה תחת סיכון שאתה נוטל באופן אישי וללא הגבלה, וכל השירותים אשר החברה מספקת באמצעות פלטפורמת All Dog ניתנים על בסיס "as is" ללא כל אחריות, לרבות לעניין התאמה למטרה מסוימת או היעדר הפרה של זכויות צד ג'. החברה אינה מספקת אחריות לעניין דיוק או שלמות התוכן ו/או כל שירות אשר מסופק באמצעות פלטפורמת All Dog או תוכן של אתרים המקושרים לפלטפורמת לרבות ומבלי לגרוע מהאמור אין החברה אחראית לטיב התוכן ו/או אדם ו/או בעלי חיים וא/ו השירותים או לאיכות הטובין המסופקים על ידי הספקים ללקוחות שאיתם מתקשר הלקוח באמצעות פלטפורמת All Dog ואינה נושאת כל אחריות ל-(א) טעויות או אי דיוקים של תוכן; (ב) נזק לגוף או רכוש מכל סוג, אשר נובע משימושך בפלטפורמתAll Dog ,  (ג) כל פריצה לאתר ו/או לשרתים ו/או כל מידע אישי ו/או פיננסי השמור בהם.

פלטפורמת All Dog, מבצעת שימוש בתוכנות ובאפליקציות של ספקים שונים, כדי לאפשר לך חווית שימוש טובה, החברה אינה אחראית על רכיבים אלו, והינך מצהיר כי לא תהיה לך טענה כלפי החברה בכל הנוגע לתוכנות ואפליקציות שמהוות חלק מהאתר אך מבוצעות על ידי גורמים חיצוניים לחברה, לרבות שירותי סליקה וכיו"ב.

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל המופיע והמתפרסם באתר, לרבות, המלצות מטעם לקוחות או ספקים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא המופיעים בפלטפורמת All Dog הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים באתר/ הלקוחות/ הספקים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. על אף האמור בתקנון זה, בעת רישום לתפוצת פרסום תידרש למסור פרטים אישיים. נתונים אלו חשובים לנו על מנת לאשר את הפרסום אליך ולהיות איתך בקשר במידת הצורך. הודעות החברה יכול ויכללו גם דבר פרסומת, בקבלת תנאי השירות הנך מאשר את שליחת דברי הפרסומות אליך בהתאם לדין. החברה וכל גורם מטעמה אינם מבטיחים כי הגישה לפלטפורמת All Dog תהא רציפה או שפלטפורמת  ,All Dog תהא ללא באגים או תקלות טכניות או תקלות אחרות, אינם מבטיחים דבר לעניין תוצאות השימוש בפלטפורמת All Dog או לעניין התזמון, דיוק, אמינות, שלמות או התוכן של כל שירות, מידע או חומר אשר מסופק בקשר עם השימוש בפלטפורמתAll Dog  או דרך השימוש בה, או בחלקים של צדדים שלישיים המופעים באתר או בהתקשרות עימם לרבות התקשרות עם מערכות הסליקה. החברה אינה אחראית להתנהלות, מקוונת או לא מקוונת, של לקוח או ספק, ואינה מבטיחה כי פלטפורמת   All Dog  נקייה מוירוסים, תוכנות זדוניות או מרכיבים פוגעניים אחרים. החברה, מי מטעמה ונותני הרישיון לה אינם יכולים ואינם מבטיחים שהמידע האישי שאתה מספק לא יילקח, ייורט, יימחק, יושמד או כי לא ייעשה בו שימוש עלי ידי צד ג'. אין החברה אחראית, בין במישרין או בעקיפין, לכל נזק בין נזק לגוף או לרכוש שיכול להיגרם ללקוח עקב התקשרותו עם ספק דרך פלטפורמת.All Dog 

הגבלת אחריות

 • אתה מאשר ומסכים כי נכונות החברה לספק את פלטפורמת All Dog תלויה בהסכמתך להגבלה המקסימאלית המותרת על פי דין של אחריות החברה כלפיך וכלפי צדדים שלישיים. לאור האמור, אתה מסכים שלא להטיל אחריות על החברה וכל גורם מטעמה עבור כל נזק, דרישה או תביעה אשר קשורים לשימוש או אי יכולת שימוש שלך או של גורם אחר בפלטפורמת ,All Dog לרבות וללא הגבלה כל תקשורת או שירות אשר החברה או גורם מטעמה סיפקו וכל אובדן של מידע שלך. החברה ומי ומטעמה, לרבות באופן מפורש עובדים, נושאי משרה ודירקטורים, לא תהא בשום אופן אחראית לנזק ישיר או עקיף הקשור לשימוש שלך או אי יכולתך להשתמש בפלטפורמת ,All Dog אפילו אם הודיעו לחברה על האפשרות לנזק, ככל שמתיר הדין.

שיפוי

 • אתה מסכים בזאת לשפות ולהגן על החברה, לרבות עובדיה, נושאי המשרה, הדירקטורים, נציגים, חברות בת וחברות קשורות שלה, מכל נזק, הוצאה ותביעה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות אחרות, הקשורים ל: (א) שימושך או אי יכולתך להשתמש בפלטפורמת  ,All Dog או (ב) כל תוכן אשר אתה מעלה או שהועלה לפלטפורמת All Dog באמצעות חשבונך, לרבות וללא הגבלה תוכן אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' או הינו בלתי חוקי באופן אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוט באופן בלעדי על ההתגוננות ולקבל שליטה על כל מקרה הכפוף לשיפוי כאמור, על חשבונה. בכל מקרה, אתה לא תתפשר בשום מקרה כאמור ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

חוק ושיפוט

 • אתה מסכים שכל מחלוקת הקשורה לפלטפורמת All Dog לתקנון למדיניות הפרטיות ויחסיך עם החברה יהיה כפוף לחוק הישראלי, ללא יוצא מן הכלל, ולבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד תהא הסמכות לדון במחלוקת.

העדר יחסי סוכן – ספקסוכן – מפיץויחסי עובד מעביד.

 • בין הצדדים לתקנון זה לא מתקיימים יחסי סוכנות, שותפות, יוזמה משותפת, יחסי עובד-מעביד או יחסי זכיינות, ואין בכוונת התקנון ליצור יחסים כאלו.

כללי

 • אי אכיפה על ידי החברה של כל תניה מתניות תקנון זה לא יתפרש כוויתור על כל תניה או זכות. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין החברה בקשר לפלטפורמת .All Dog  אם תניה כלשהי של התקנון נמצאת שלא בתוקף, שאר התניות יעמדו בתוקפן. מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה ובתקנון זה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.
 • אחריות מקצועית- "כל כלב" תישא באחריות לתוצאות האילוף בכפוף לכך שהלקוח יפעל בהתאם להנחיות והוראות כל כלב.
 • מוסכם כי אין כל אחריות על תוצאות האילוף ו/או על פעילותו של הכלב/ה שתיגרם לאור האילוף ככל והלקוח לא יפעל בהתאם להנחיות כל כלב ולא ישתף פעולה לתיאום מפגשים פרטניים עם כל כלב. 
 • במידה ונוצר ניתוק מצד הלקוח במהלך תקופת השהות בפנסיון עד כדי חוסר שיתוף פעולה, רשאית כל כלב לעצור את תקופת האילוף לפי הסכם זה וכל כלב לא תישא בכל אחריות לתוצאות האילוף.

עדכונים לתקנון

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או למחוק מתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות, ולשפר, לשנות או להסיר, באופן זמני או קבוע, את פלטפורמת All Dog  או כל חלק ממנה בכל עת. השינויים יהיו בתוקף עם או ללא הודעה מראש וללא כל אחריות של החברה או מי מטעמה לנזקים אפשריים. אם שינוי עתידי כלשהו של התקנון אינו קביל עבורך או גורם לכך שאינך עומד בתנאיו, עליך למחוק את חשבונך בפלטפורמת .All Dog המשך השימוש על ידך בפלטפורמת All Dog לאחר כל שינוי מהווה הסכמה מלאה ובלתי הפיכה לכל שינוי ותיקון כאמור.

אני מאשר שקראתי את התקנון לעיל ואני מבין אותו  ואת מדיניות הפרטיות ואני מסכים שהשימוש שלי בפלטפורמת All Dog  מהווה הסכמה שלי לתנאי התקנון בכללותם על כל סעיפיהם ופרטיהם ללא יוצא מן הכללוכן קראתי את תנאי השימוש באתר ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

×
דילוג לתוכן